Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015

Staż w Przedszkolu Prywatnym rozpoczęłam dnia 1 września 2014 roku. W trakcie jego trwania tj. od września do końca stycznia realizowałam cele, jakie założyłam sobie już na początku roku szkolnego w planie rozwoju zawodowego. Oto zamierzenia, jakie udało mi się osiągnąć w ciągu ostatnich pięciu miesięcy:
§ 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki

Na początku pracy jako nauczyciel stażysta stworzyłam plan rozwoju zawodowego oraz poznałam procedury osiągania awansu zawodowego, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego. W ramach poszerzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie wzięłam udział w kursie pt. „Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”. Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu i zaakceptowany przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego. We wrześniu ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu oraz harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych i obserwowanych.
W całym okresie trwania stażu sukcesywnie zapoznawałam się z dokumentacją obowiązującą w placówce. Do poznanych przeze mnie dokumentów należą: Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział o „Awansie zawodowym nauczycieli”, Rozporządzenie MEN z dnia 01.03. 2013 r., Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Ramowy Rozkład Dnia. Zapoznałam się również z regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy. W oparciu o wspomniane regulacje prawne, publikacje i dokumenty mogłam lepiej planować swoją pracę, uwzględniając zarówno ustawy przyjęte w polskim szkolnictwie jak i przepisy obowiązujące w placówce przedszkolnej.
Ważnym elementem w planie mojego rozwoju zawodowego jest także poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Aby w pełni realizować te zamierzenia zaznajomiłam się z Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej oraz opracowałam jeden z punktów tego planu – Pracę z Wychowankami. Systematycznie prowadzę i tworzę dokumentację przedszkolną, m.in.: dokonuję wpisów do dziennika zajęć, tworzę plany miesięczne, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i potrzeby moich wychowanków, uzupełniałam arkusze obserwacji dziecka.
§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

W trakcie trwania mojego kilkumiesięcznego stażu pracy regularnie obserwowałam zajęcia (raz w miesiącu) oraz uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Uwagi i wnioski z obserwowanych zajęć zapisywałam w arkuszu obserwacji zajęć. Po każdym spotkaniu odbywałam także krótką rozmowę z opiekunem, dotyczącą przebiegu bądź tematyki zajęć. Raz w miesiącu samodzielnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz jednokrotnie w obecności Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego. Wszystkie te obserwacje pozwoliły mi na ocenę własnego warsztatu pracy oraz analizę słabych i mocnych stron przebiegu prowadzonych przeze mnie zajęć. Każda hospitacja była dla mnie cennym doświadczeniem, a uwagi i wnioski obserwujących starałam się wdrażać do swojej pracy. Ponadto uczestniczyłam też w obserwacji zajęć koleżeńskich, prowadzonych przez wieloletnią nauczycielkę przedszkola, co pozwoliło mi na poznanie nowych, ciekawych metod i form pedagogicznych.
Do poszerzania wiedzy z dziedziny wychowania przedszkolnego oraz podnoszenia własnej kompetentności pomocne okazały się wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Dotychczas uczestniczyłam w warsztatach na terenie placówki KPCEN Toruń („Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”) oraz w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Mały Książę” („Nietypowe zachowania dziecka w grupie rówieśniczej – czy to autyzm?”). Z poznaniem zasad funkcjonowania przedszkola wiąże się także udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. W swojej dotychczasowej pracy wzięłam udział w: posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej Nadzoru Pedagogicznego ( 03. 09. 2014r.) oraz w radzie o charakterze szkoleniowym (01. 12. 2014r.), poświeconej Planowi Daltońskiemu. Uczestniczenie w tych szkoleniach oraz Radach Pedagogicznych było niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej.
Mając świadomość, jak ważne w pracy nauczyciela jest poszerzanie wiedzy z dziedziny wychowania i polskiego systemu oświaty, staram się na bieżąco śledzić różne czasopisma, publikacje i książki z zakresu pedagogiki. Jednocześnie poszukuję inspiracji i ciekawych publikacji na stronach internetowych i pamiętam o wykorzystywaniu w swojej pracy elementów multimedialnych. Do tej pory wykorzystywałam je m.in. do : przygotowywania dokumentacji przedszkolnej, materiałów do pracy z dziećmi (wiersze, piosenki, ilustracje itp.), poszukiwania artykułów, scenariuszy zajęć, uzyskiwania danych na temat awansu zawodowego. W okresie trwania stażu wielokrotnie korzystałam także z rzutnika (m.in. do wyświetlania bajek , podczas spotkania z zaproszonym gościem oraz przy współorganizowaniu „Wieczoru Kolęd”).
Organizując i doskonaląc swój warsztat pracy wykonywałam wiele przydzielonych oraz dodatkowych prac i zadań, m.in.:
– organizowałam i przygotowywałam dzieci do uroczystości wewnątrzgrupowych i przedszkolnych (Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Jabłka, Święto Misia, Spotkanie przy Choince, Dzień Babci i Dziadka);
-dbałam o salę przedszkolną i jej estetyczny wygląd oraz brałam udział w dekorowaniu całej placówki (starałam się o przyjazny wygląd, przygotowywałam aktualne gazetki ścienne i stroiki na stolikach, przygotowałam gazetkę o Toruniu zgodną z Koncepcją Pracy Przedszkola)
– dbałam o wygląd strony internetowej przedszkola (systematycznie zamieszczałam wierszyki, piosenki, aktualności i zdjęcia)
– zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami zawodu Policjanta (dla grupy „0” i „Słoneczka” zwiedzanie Komisariatu Policji Rubinkowo, zaś dla grup młodszych spotkanie z policjantką na terenie przedszkola – połączone z prezentacją multimedialną);
– ogłosiłam konkurs na „Laurkę dla Policjanta” (przygotowałam plakat ogłaszający o konkursie oraz dyplomy z podziękowaniami dla wszystkich grup i osób indywidualnych);
– współorganizowałam akcję „Góra Grosza” (brałam udział w podliczaniu pieniędzy oraz wypełnianiu niezbędnej dokumentacji);
– wzięłam udział wraz z prowadzoną przez siebie grupą w konkursie ogólnopolskim „Słodko, zdrowo, kolorowo” (wykonałam razem z dziećmi zdrową, słodka przekąskę; kształtowałam u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe)
– pomagałam w organizacji „Wieczoru Kolęd” (przygotowywałam salę, obsługiwałam sprzęt multimedialny);
– współtworzyłam podsumowanie diagnozy półrocznej (informacje o postępach dzieci w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015).;
– współpracowałam z logopedą przedszkolnym, opracowując plan wspomagania dziecka w procesie rozwoju mowy.

§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

Od początku trwania stażu miałam możliwość zapoznania się i obserwacji całej, prowadzonej przeze mnie grupy przedszkolnej. Przygotowane przeze mnie arkusze obserwacji oraz ankiety informacyjne o dziecku pozwoliły mi lepiej ją pozanć. Pomocne okazało się także pierwsze zebranie organizacyjne dla rodziców oraz systematyczne rozmowy o dzieciach, na bieżąco jaki i w trakcie comiesięcznych konsultacji. Konsultacje te okazały się być nieocenionym źródłem informacji o najmłodszych zarówno dla mnie jak i dla rodziców. Poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z opiekunami dzieci mogłam lepiej poznać ich potrzeby oraz dostosować pracę do ich indywidualnych potrzeb. Okres adaptacji do warunków przedszkolnych był trudnym momentem w życiu dzieci dlatego też współpraca z rodzicami pozwoliła mi pomóc im w procesie zaklimatyzowania się w społeczności przedszkolnej. Mając na celu usprawnienie wymiany informacji o dzieciach, systematycznie zamieszczałam ich prace na specjalnej tablicy, a wszelkie prośby i ogłoszenia na baloniku informacyjnym. Co miesiąc aktualizowałam stronę internetową, aby rodzice mogli na bieżąco śledzić zdjęcia z zajęć, uroczystości, a także poznawane piosenki, wiersze i aktualne treści programowe. Rodzice chętnie pomagali i angażowali się w życie grupy (przynosili ozdoby bożonarodzeniowe, elementy wystroju sali). Systematycznie pracowałam z dzieckiem objętym pracą indywidualną w zakresie wspomagania rozwoju mowy. Dokumentowałam to zapisem w dzienniku oraz w karcie pracy indywidualnej z dzieckiem.

§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zajęcia, które samodzielnie prowadziłam i obserwowałam pozwoliły mi na poznanie swoich możliwości jako nauczyciela oraz na lepszą organizację przebiegu zajęć. Konsultacje z opiekunem stażu jak i z innymi nauczycielami pozwoliły mi na głębsze poznanie zawodu nauczyciela oraz stanowiły źródło cennych rad i pomysłów. Za każdym razem brałam pod uwagę sugestie opiekuna stażu, a analizę i wnioski z obserwowanych zajęć zapisywałam w przygotowanym arkuszu obserwacji. Dokonywałam także własnej samooceny i modyfikowałam system pracy, dostosowując go do aktualnych potrzeb dzieci. Starałam się również urozmaicać pracę i zajęcia, tak by były interesujące dla grupy wiekowej, w której pracuję.
Mogę stwierdzić, iż pierwsza część stażu przebiega według planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego we wrześniu. Jednocześnie muszę nadmienić, iż udało mi się zrealizować kilka dodatkowych przedsięwzięć (konkurs na „Laurkę dla Policjanta”, udział w konkursie o zdrowym odżywianiu). Zamierzam w dalszym ciągu podczas trwania stażu jak również w dalszej pracy nauczyciela poszerzać swoją wiedzę i doświadczenia. Postaram się także żeby moje zajęcia oraz wszelkie działania związane z pracą w przedszkolu były coraz bardziej atrakcyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here