Scenariusze zajęć nauczanie zintegrowane

scenariusze zajęć nauczanie zintegrowane

KONSPEKT ZAJĘĆ- NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Temat: Czy jestem Przyjacielem Ziemi?

Cele lekcji:
Uczeń:
–        potrafi wziąć udział w dyskusji dotyczącej ochrony i dbania o środowisko,
–        wymienia sposoby ochrony środowiska,
–        rozpoznaje znaki ekologiczne,
–        zna składniki środowiska przyrodniczego,
–        zasady właściwego postępowania wg zasad młodego ekologa,
–        rozumie pojęcie „ekologia”,
–        rozumie wpływ działania człowieka na środowisko.

Metody:
–        pogadanka,
–        pokaz,
–        ćwiczenia praktyczne,
–        elementy dramy.

Formy:
–        indywidualna, zbiorowa.

Cele edukacyjne
Edukacja przyrodniczo-społeczna:
–        nauka o ochronie środowiska, znajomość zasad ochrony przyrody,
–        uświadomienie znaczenia ochrony Ziemi,
–        umiejętność sprawnego posługiwania się pojęciami „przyroda” i „ekologia”.

Edukacja polonistyczna:
–        kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
–        sprawne wypowiadanie się na temat ochrony środowiska,
–        redagowanie zasad, jakie powinien przestrzegać przyjaciel Ziemi,
–        zabawa dramowa ” lamenty Ziemi”, rozmowa na temat działań ekologicznych.

Edukacja matematyczna:
–        kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie do 100,
–        ćwiczenie liczenia w pamięci,
–        rozwiązywanie zadań tekstowych.

Edukacja plastyczno- techniczna:
–        indywidualne  tworzenie pracy plastycznej,
–        dobór odpowiedniej techniki malarskiej,
–        utrwalenie pojęć: barwy zimne i ciepłe.

Przebieg zajęć:
1.                 Powitanie nauczyciela z uczniami
2.                 Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, pracy domowej.
3.                 Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Wspólnie rozwiązują ćwiczenie 1 – wykreślankę wyrazową. (załącznik 1).
4.                 Nauczyciel na tablicy zapisuje hasło – rozwiązanie wykreślanki:
Razem zadbajmy o środowisko.
5.      Poinformowanie uczniów o nadchodzącym Światowym Dniu Ziemi. Krótka pogadanka na ten temat. Przykładowe pytania: Dlaczego wprowadzono takie święto?, Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi?, Czy tylko w tym dniu pamiętamy o kłopotach naszej planety?, W jaki sposób możemy pomóc naszej planecie?
6.      Rozmowa na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka.
7.      Prowadzący zapoznaje uczniów ze wskazaniami młodych ekologów.  (załącznik 2). Kolejni uczniowie odczytują kolejne przykazania. Wspólne omówienie każdego punktu.
8.      Karta pracy, zadanie matematyczne. (załącznik 3). hasło: bądź przyjacielem środowiska.
9.      Zapisanie tematu lekcji.
10.   Wykonanie testu „ Przyjaciel przyrody” ( ćwiczenie 1. , str. 86- podręcznik ).
11.  Uczniowie sprawdzają punkty , dodają je i czytają rozwiązanie zamieszczone w podręczniku na str. 87.
12.  Uczniowie, którzy zdobyli 6 punktów, otrzymują plakietki „ Przyjaciela Przyrody”.
13.  Zabawa dramowa: ,,Lamenty Ziemi”.
Uczeń -Ziemia spaceruje i lamentuje, np. Ludzie nie dbają o mnie moje rzeki, jeziora, morza, oceany są bardzo brudne, ptaki nie śpiewają tak wesoło jak dawniej, rosną góry śmieci, giną rośliny, umierają zwierzęta… następnie podchodzi do różnych dzieci i pyta:
-Jak możesz mi pomóc?
Uczniowie wymyślają różne działania ekologiczne.
14.   Zapisywanie wyrazów związanych z tematem ekologia, ochrona środowiska – burza mózgów – dzieci pracują w grupach i zapisują wyrażenia na paskach, a następnie wklejają na tablicę przedstawiającą słońce z promykami.
15.  Praca w grupach: Projektowanie i wykonywanie plakatów: „ Co my możemy zrobić, aby zadbać o naszą planetę?”
16.   Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Liczenie w pamięci, rozwiązywanie zadań tekstowych ( wykonanie ćw. 1. str. 88). Analiza treści zadania i rozwiązywanie metodą syntetyczną.
17.  Ćwiczenia w liczeniu ( zadanie 2. Str. 88).
18.  Podsumowanie lekcji: Wypowiedzi dzieci na temat zajęć, czego się nauczyły, jak im się podobały zajęcia, wykonanie testu’ Sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś” ( karta pracy nr 8 ).
19.  Zadanie pracy domowej.

Załącznik 1.
Ćwiczenie 1
Skreśl co drugą literę i zapisz hasło.

DHZAIGEMŃ ZYISEDMQI REABZUELM ZSAFDWBFAMJOMZY OD ŚĄRIOSDPORWLINSVKYO

Załącznik 2.
Przykazania ekologa!
Þ   Stan naszego środowiska zależy od nas. Decydują o nim nasze codzienne zachowania.
Þ   Dbaj o swoje otoczenie. Dbaj o to, żeby inni nie śmiecili.
Þ   Segreguj odpady. Wyrzucaj szkło, papier, plastik, metal do odpowiednich pojemników.
Þ   Kupuj towary w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia.
Þ   Wyrzucaj  śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych!
Þ   Zbieraj makulaturę! Wiesz, że papier produkuje się z drewna. Wielu drzewom podarujesz życie, jeśli odniesiesz makulaturę do punktu skupu.
Þ   Ekolog oszczędza wodę. Nie pozwala, aby kapała z kranu, kąpie się pod prysznicem, nie zużywa wody bez powodu.

Załącznik 3.
Rozwiąż działania, uporządkuj je w kolejności malejącej i odczytaj hasło

9 x 3 + 8 =                                cie

6 x 7 +  20 =                            przy

3 x 9 – 7 =                               do

10 x 4 -5 =                               Lem

9 x 9 + 4 =                                Bądź

8 x 2 + 7 =                                śro

7 x 7 + 3 =                                ja

10 x 1 – 3 =                                ka

14 x 0 + 18 =                              wis

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here