Scenariusz lekcji języka polskiego Nad Niemnem

Konspekt lekcji języka polskiego Nad Niemnem

Scenariusz lekcji języka polskiego, „Nad Niemnem”

Temat: Problem powstania styczniowego w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Cele lekcji:

Uczeń:

– płynnie i trafnie wypowiada się na temat problemu powstania styczniowego i sposobu jego przedstawienia w powieści,

– porównuje sposób przedstawienia powstania styczniowego w „Nad Niemnem” z innymi utworami omawiającymi tę tematykę,

– dostrzega rolę i funkcje symboliki w literaturze,

– uświadamia sobie powagę i ważność wydarzeń historycznych w życiu narodu,

– umiejętnie analizuje problem w kontekście wielu innych utworów i przywoływanej wiedzy historycznej,

– trafnie wnioskuje i sprawnie formułuje oceny i sądy.

Metody pracy:

– metoda problemowa,

– metoda poszukująca.

Formy pracy:

– praca zbiorowa,

– praca grupowa,

– praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

– utwór literacki „A. Świętochowski „My i Wy”,

– wiersz A. Asnyka „Do młodych”,

– egzemplarz powieści „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej,

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności.
 2. Nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie pracy domowej. Zadaniem było przygotowanie charakterystyki głównych bohaterów powieści (będzie to materiał pomocniczy na dzisiejszej lekcji).
 3. Krótki miniwykład wprowadzający w tematykę lekcji – nauczyciel nakreśla rys historyczny i przypomina wiadomości o powstaniu styczniowym.
 4. Nawiązanie do poznanych wcześniej utworów omawiających tematykę powstania styczniowego, np. „Gloria victis”. Wnioski – w jaki sposób tam ukazana jest ta problematyka (apoteoza powstania).
 5. Wybór kilku uczniów (lub wskazanie chętnych) do omówienia sylwetek bohaterów bezpośrednio związanych z powstaniem (A. Korczyński, Anzelm Bohatyrowicz, J. Bohatyrowicz, D. Korczyński).
 6. Omówienie problematyki mogiły powstańczej w powieści „nad Niemnem”. Sposób jej ukazania w utworze, rolę oraz funkcje jakie pełniła. Krótka dyskusja dotycząca mogiły powstańczej jako symbolu zbratania się dwóch warstw społecznych (chłopów i szlachty).
 7. Uczniowie otrzymują kilka minut na przygotowanie się do odpowiedzi – omówienie stosunku innych bohaterów powieści do problemu powstania. Nauczyciel może także podzielić klasę na grupy i każdej z grup przypisać innego bohatera. Tezy i opinie powinny być poparte odpowiednimi cytatami z powieści. Po odpowiednim czasie nauczyciel wybiera kilku uczniów do przedstawienia efektów pracy.
 8. Próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Orzeszkowa opisała powstanie w swojej powieści. Poruszenie kwestii cenzury oraz technik kamuflażu (stosunek autorki powieści do problemu powstania a poglądy wypowiedziane w artykule A. Świętochowskiego).
 9. Nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie wiersza A. Asnyka pt. „Do młodych”. Zwrócenie uwagi głównie na jeden cytat: „Nie depczcie przeszłości ołtarzy”. Interpretacja przywołanego fragmentu w kontekście powieści „Nad Niemnem”.
 10. Praca domowa: znajdź fragmenty, które dokumentują i potwierdzają, że słowa A. Asnyka znalazły swój komentarz w utworach Elizy Orzeszkowej.
 11. Podziękowanie za wspólną pracę. Ewaluacja zajęć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here